قرارداد پیمانکاری برقکاری ساختمان

یکی از مهم‌ترین انواع قراردادهای پیمانکاری ساختمانی، قرارداد پیمانکاری برق است. در این نوع قرارداد شخصی تحت عنوان برق‌کار یا به‌طورکلی پیمانکار در یک طرف قرارداد و در طرف دیگر شخص کارفرما وجود دارد. همان‌طور که می‌دانیم یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های هر ساختمان و به‌عبارت‌دیگر نیازهای اساسی آن وجود تأسیساتی همچون آب، برق، گاز و غیره است، که برای بهره بردن از هریک از آن‌ها به متخصص یا متخصصانی در این زمینه نیاز داریم. همان‌طور که بیان کردیم یکی از انواع این تأسیسات برق و روشنایی است که از طریق شخص یا اشخاصی تحت عنوان برق‌کار نصب و قابل بهره‌وری می‌شود. اولین گام در این راستا انعقاد قراردادی تحت عنوان قرارداد پیمانکاری برق است.